Antiasthmatic Effects of Resveratrol in Ovalbumin-Induced Asthma Model Mice Involved in the Upregulation of PTEN

Autore: Chen, Guo & Tang, JiHong & Ni, Zhenghua & Chen, Qingge & Li, Zao & Yang, Wei & Din, JianYun & Luo, Xumin & Wang, Xiongbiao.

Rivista: Biological & Pharmaceutical Bulletin. 38. 10.1248/bpb.b14-00610


Antiasthmatic Effects of Resveratrol in Ovalbumin-Induced Asthma Model Mice Involved in the Upregulation of PTEN