Resveratrol downregulates acute pulmonary thromboembolism-induced pulmonary artery hypertension via p38 mitogen-activated protein kinase and monocyte chemoattractant protein-1 signaling in rats

Autore: Chun Chen, Yang Wang, Xueding Cai, Qi Zhang, Xiaoying Huang, Honglei Xu, Fangyou Yu, Chan Chen, Yuanyuan Lu, Weixi Zhang, Dan Yao, Zhoucang Zhang, Lehe Yang, Cheng Ding, Liangxing Wang

Rivista: Life Sciences


Resveratrol downregulates acute pulmonary thromboembolism-induced pulmonary artery hypertension via p38 mitogen-activated protein kinase and monocyte chemoattractant protein-1 signaling in rats