Revitalizing myocarditis treatment through gut microbiota modulation: unveiling a promising therapeutic avenue

Autore: Jingyue Wang 1,2†, Xianfeng Zhang 3†, Xinyu Yang 1,2, Hang Yu 2,Mengmeng Bu 2, Jie Fu 2, Zhengwei Zhang 2, Hui Xu 2,Jiachun Hu 2, Jinyue Lu 2, Haojian Zhang 2, Zhao Zhai 2,
Wei Yang1, Xiaodan Wu1, Yan Wang2* and Qian Tong1*


1 Department of Cardiovascular Medicine, The First Hospital of Jilin University, Changchun, China, 2 State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences/Peking Union Medical College, Beijing, China, 3 Department of Neurosurgery, The First Hospital of Jilin University, Changchun, China

Revitalizing myocarditis treatment through gut microbiota modulation: unveiling a promising therapeutic avenue